จุดประสงค์

จุดประสงค์รายวิชา

    1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
    2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำนวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นทฤษฎีเมตริกซ์
    3.  มีทักษะในการคำนวณทางตณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
    4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีสมรรณนะรายวิชา

    1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบจำนวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นทฤษฎีเมตริกซ์
    2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการคำนวณทางตณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน หลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้นทฤษฎีเมตริกซ์
QR CODE
จัดทำโดย

  นางสาวปาลิตา  เหล่าเจริญ
 นางสาวโยษิตา  ปาระจูม 
 นางสาวจณิสตา  เสนาจิตร
ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด